Curs valutar

01.01.1970

Contact

Sediu:

Str. George Coșbuc, Nr. 40, Pitești, Jud. Argeș, România

0248.280.958

Punct lucru:

Piața Vasile Milea, nr. 1, Pitești, Jud. Argeș, România

0248.217.699

Atribuții

Pentru realizarea obiectului de activitate Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri Argeş R.A. are urmatoarele atribuţiuni:

 • administrează drumurile judeţene şi gestionează întreg patrimoniul acestora, aplicând normativele şi prescripţiile tehnice privind folosirea şi întreţinerea lor, precum şi normele specifice privind asigurarea condiţiilor de circulaţie pe drumurile publice;
 • încadrarea drumurilor pe categorii şi urmăreşte publicarea deciziei respective a Consiliului Judeţean Argeş pentru utilizarea acesteia de către participanţii la trafic;
 • prezintă Consiliului Judeţean Argeş programe anuale şi de perspectivă necesare aprobării fondurilor din bugetul local sau bugetul statului pentru lucrările de drumuri şi poduri primite în administrare, precum şi pentru aprovizionarea de materiale specifice în vederea asigurării continuităţii lucrărilor;
 • asigură organizarea intervenţiilor necesare la drumurile şi podurile de interes judeţean în scopul eliminării operative a avariilor, restricţiilor sau altor situaţii provocate de calamităţi, înzăpeziri, produceri de polei;
 • întocmeşte, actualizează şi gestionează banca de date şi cărţile tehnice privind reţeaua judeţeană de drumuri aflată în administrare şi transmite la cerere date statistice organelor centrale şi locale interesate;
 • asigură achizitia de servicii de consultata şi dirigentie pentru lucrările de modernizare si dezvoltare a retelei de drumuri judetene aprobate in cadrul programelor anuale/multianuale;
 • supraveghează ca persoanele fizice şi juridice care deţin suprafeţe de teren în zonele de protecţie să nu aducă prejudicii drumului sau siguranţei traficului;
 • asigură, coordonează şi controlează, din punct de vedere tehnic şi economico-financiar, realizarea programului de modernizare si dezvoltare a retelei de drumuri judetene aprobat de catre Consiliul Judetean Arges;
 • îndeplineşte obligaţiile Consiliului Judetean Arges, având în vedere calitatea sa de administrator, pentru obtinerea aprobarilor, avizelor, autorizatilor necesare implementarii programelor de investitii pentru reteaua de drumuri judeţene;
 • urmăreşte comportarea reţelei de drumuri judeţene faţă de acţiunea traficului şi agenţilor fizico-climaterici asigurând documentarea necesară pentru studierea condiţiilor optime de exploatare a reţelei rutiere din administrare;
 • elaborează studii privind dezvoltarea, în perspectivă a reţelei de drumuri, în vederea satisfacerii cerinţelor traficului;
 • coordonează lucrările de întreţinere curentă, semnalizare rutieră şi intervenţii;
 • colaborează cu organele de poliţie şi propune îmbunătăţirea semnalizării rutiere pe drumurile din administrare;
 • întocmeşte documentatia tehnico-economica pentru lucrarile de intretinere si reparatii;
 • obţine avizele şi acordurile legale necesare documentaţiilor pentru lucrările de reparaţii şi investiţii;
 • întocmeşte şi propune spre aprobare programele anuale de combatere a fenomenelor meteorologice periculoase (înzăpeziri) şi urmăreşte aplicarea lor;
 • analizează şi face propuneri cu privire la construirea de drumuri noi, clasarea şi declasarea celor existente;
 • elaborează documentaţii pentru achizitia publica de servicii si lucrari si organizeză pro cedurile de licitaţii pentru realizarea programelor privind modernizarea si dezvoltarea rete lei de drumuri judeţene;
 • urmăreşte şi asigură executarea lucrărilor din programele anuale de intretinere si reparatii ale drumurilor judetene, aprobate de Consiliului Judeţean Argeş şi prezintă rapoarte periodice de îndeplinire a sarcinilor prevăzute în aceste programe;
 • organizează proceduri de atribuire a contractelor pentru execuţia de lucrări privind întreţinerea şi repararea drumurilor şi podurilor din judeţul Argeş, în cazurile în care nu are posibilitatea alocarii deresurse proprii, volumul de lucrări depăşind posibilităţile de execuţie ale Regiei;
 • urmăreşte introducerea tehnicii noi, îmbunătăţirea proceselor tehnologice şi ridicare a calităţii lucrărilor;
 • organizează activitatea de revizie a drumurilor şi podurilor în conformitate cu legislaţia în vigoare şi urmăreşte valorificarea rezultatelor înregistrate;
 • avizează amplasarea şi executarea unor lucrări de construcţii şi instalaţii în zona drumurilor;
 • sancţionează contravenţional persoanele fizice şi juridice care încalcă normele stabilite prin hotărâri ale Consiliului Judeţean;
 • eliberează autorizaţii pentru transporturi agabaritice pe drumurile judeţene;
 • asigură valorificarea eficientă a plantaţiilor de pe zona drumurilor din administrare;
 • asigură aprovizionarea cu materii prime, materiale, mijloace fixe şi obiecte de inventar necesare desfăşurării activităţii şi organizează şi ţine evidenţa acestora;
 • pentru dobândirea terenurilor necesare executării unor lucrări noi, modernizări, reabilitări, corecţii de trasee, lărgiri de drumuri publice, construcţii şi consolidări de poduri, va solicita Consiliului Judeţean iniţierea procedurilor necesare, inclusiv prin expropiere pentru cauză de utilitate publică;
 • întocmeşte şi supune aprobării Consiliului Judeţean Argeş proiectul de buget anual şi rectificările acestuia;
 • urmăreşte asigurarea fondurilor şi decontarea în termen legal al lucrărilor contractate, prestaţiilor de serviciu şi a altor obligaţii către furnizori;
 • închiriază, concesionează bunurile din administrare cu aprobarea Consiliului Judeţean Argeş;
 • înregistrează sistematic şi cronologic operaţiunile de încasări, plăţi, consumuri, salarii, producţie, etc., în vederea prelucrării datelor pentru întocmirea registrelor de contabilitate, a balanţei de verificare sintetice, a balanţelor analitice,a contului de profit şi pierderi, a dării de seamă contabile;
 • organizează lucrările de inventariere anuală, conform normelor legale în vigoare;
 • asigură primirea, manipularea şi păstrarea documentelor secrete;
 • asigură activitatea de primire, înregistrare-repartizare şi predare a corespondenţei, precum şi expedierea acesteia la destinaţie după rezolvarea sa;
 • răspunde de evidenţa, selectarea, păstrarea şi casarea documentelor create şi deţinute în arhiva direcţiei;
 • asigură întreţinerea şi buna gospodărire a patrimoniului;
 • analizează şi urmareşte periodic îndeplinirea sarcinilor din fişa postului şi salarizare în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 • asigură măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale;
 • stabileşte şi propune, spre aprobare, conform legislaţiei în vigoare, sporurile ce se acordă personalului pentru condiţii deosebite de muncă sau prestaţii peste program;
 • asigură evidenţa personalului, salarizarea acestuia, programarea şi urmărirea efectuării concediilor de odihnă;
 • conduce şi completează, la zi, cărţile de muncă şi completează dosarele de pensionare;
 • răspunde de activitatea de cunoaştere, apreciere şi promovare a personalului în funcţii.

Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri Argeş R.A. are în subordine şi coordonează activitatea pentru:

 • Direcţia Infrastructură Rutieră,
 • Direcţia Mecanizare şi Producţie Secundară,
 • Direcţia Achizitii Publice şi Implementare Proiecte,
 • Direcţia Economică şi Comercială

 

 

Fișiere atașate